Całościowe wsparcie księgowe

Księgowość stanowi kluczowy element każdego przedsiębiorstwa. Jako właściciel firmy lub freelancer prowadzący własną działalność, masz już na głowie mnóstwo spraw. Oszczędzaj czas i pieniądze, pozostawiając księgowość ekspertom.

Skontaktuj się z nami już teraz i ciesz się korzyściami płynącymi ze zautomatyzowanej księgowości. Ułatw sobie finanse, korzystając z profesjonalnych usług rachunkowych oferowanych przez Kancelarię Prawno – Rachunkową Sterling & Honest.

Podstawy księgowości dla przedsiębiorców.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości. Ponieważ wybór formy księgowości następuje w momencie składania wniosku o rejestrację firmy, warto wcześniej zaznajomić się z tym terminem i zakresem obowiązków związanych z poszczególnymi rodzajami księgowości.

Wymagania dla przedsiębiorcy będą różne w przypadku księgowości dla indywidualnej działalności gospodarczej, a inne dla księgowości w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych form prawnych prowadzenia firmy.

Nowoczesny system ewidencji dokumentów księgowych opracowany przez Kancelarię Prawno – Rachunkową Sterling & Honest pozwala na sprawdzenie zaksięgowanych dokumentów już w ciągu 24 godzin od ich dostarczenia.

Wszystkie dokumenty są najpierw skanowane i weryfikowane pod względem poprawności oraz czytelności. Następnie, po zaszyfrowaniu, są księgowane w systemie, do którego masz dostęp wyłącznie Ty, po wcześniejszym uzyskaniu hasła.

Obowiązki księgowe firm.

Co to jest pełna księgowość, a co uproszczona księgowość? Kluczową częścią rachunkowości jest księgowość. Czym się zajmuje? Jej podstawowym celem jest rejestrowanie udokumentowanych zdarzeń ekonomicznych, czyli działań i procesów związanych z prowadzeniem działalności. W związku z tym można wyróżnić dwa główne sposoby rozliczeń: pełną księgowość oraz uproszczoną. Jakie są ich cechy i kiedy są stosowane?

Pełna księgowość

Pełna księgowość to najbardziej kompleksowy sposób rejestrowania zdarzeń gospodarczych, jednocześnie najlepiej oddający sytuację finansową firmy. Kiedy stosuje się pełną księgowość? Obowiązuje ona w przypadku:

 • księgowości stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających na podstawie dotacji i subwencji;
 • księgowości budżetowej;
 • księgowości samorządów;
 • księgowości funduszy inwestycyjnych oraz innych jednostek, które działają zgodnie z przepisami o obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub ustawie prawo bankowe;
 • księgowości zagranicznych przedsiębiorców;
 • księgowości spółek handlowych. Dla wymienionych jednostek każde zdarzenie gospodarcze musi być rejestrowane w księgach rachunkowych. Obejmują one: księgi główne, księgi pomocnicze, dzienniki, zestawienia obrotów i sald kont oraz inwentarz (spis aktywów i pasywów).

Księgowość pełna ma na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom finansowym i zapewnienie przejrzystości firmy. Dlatego stosuje się ją głównie w przypadku podmiotów obracających dużymi środkami. W 2023 r. limit przychodów dla przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych wyniesie 9 654 400 zł. Kwota ta odpowiada 2 000 000 euro według średniego kursu NBP z dnia 2 października 2022 r.

Księgowość uproszczona

Bardziej prostym sposobem rozliczenia jest uproszczona księgowość. Stosuje się ją w przypadku:

 • osób fizycznych (indywidualnych działalności gospodarczych);
 • spółek cywilnych;
 • spółek jawnych;
 • spółek partnerskich.

Przychody tych firm nie mogą przekraczać jednocześnie 2 000 000 euro. W przypadku uproszczonej księgowości można stosować trzy formy rozliczeń:

 • Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) – stosowana, gdy dla danej działalności właściwe jest opodatkowanie według skali ogólnej lub podatkiem liniowym. W niej rejestruje się wszystkie przychody oraz wydatki przedsiębiorstwa.
 • ryczałt ewidencjonowany – księgowość na ryczałcie polega na rejestrowaniu wszystkich przychodów firmy bez możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania.
 • karta podatkowa – ponieważ wysokość podatku nie zależy od dochodu, nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji finansowej.

W przypadku wielu firm konieczne może być również prowadzenie dodatkowych ksiąg. Ewidencję sporządza się przede wszystkim w odniesieniu do wyposażenia, przebiegu pojazdów, zakupu i sprzedaży VAT, a także środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Księgowość uproszczona ma wiele zalet. Jest łatwa w prowadzeniu i nie generuje dodatkowych kosztów działalności. Z drugiej strony nie dostarcza jednak głębokich informacji na temat kondycji firmy, co utrudnia jej optymalizację finansową.