Pełnomocnictwo ogólne

Od 1 lipca 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego, które znacznie uproszczą zasady reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi.

Pelnomocnictwo ogolne krsh

Zgodnie bowiem z art. 138d. § 1. Ordynacji podatkowej „pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej”. Oznacza to, że nie będzie potrzebne ustanawianie pełnomocnika odrębnie dla każdej prowadzonej sprawy podatkowej po wszczęciu postępowania, jak to miało miejsce dotychczas dzięki uchyleniu art. 137 § 3 Ordynacji. Pozwoli to między innymi na zmniejszenie kosztów, gdyż nie trzeba każdorazowo uiszczać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Należy jednak mieć na uwadze, że pełnomocnictwo ogólne nie uprawnia do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu przedsiębiorcy, dlatego konieczne jest ustanowienie odrębnego pełnomocnictwa w tym zakresie zgodnie z art 80a Ordynacji.

Kto i jak może zgłosić pełnomocnictwo ogólne?

Prawo do złożenia pełnomocnictwa mają nie tylko sami podatnicy lecz również adwokaci, radcy prawni lub doradcy podatkowi w zakresie udzielonych im upoważnień. Mogą oni również sami zawiadomić o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji, jednakże są oni obowiązani działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku.

Zgłoszenia pełnomocnictwa, jego zmiany, odwołania lub wypowiedzenia dokonać można wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, którego wzór jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 roku. Jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych dopuszczana jest forma pisemna. Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwość zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego oaz o wszelkich jego zmianach trafia do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, do którego dostęp mają organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, co powinno przyczynić się do usprawnienia wymiany informacji między organami podatkowymi jak i uniknięcia dodatkowych czynności przez podatników podczas prowadzenia jakiejkolwiek sprawy podatkowej.

Jaką moc ma pełnomocnictwo złożone przed wejściem w życie nowych przepisów?

Niestety nie ma możliwości potraktowania pełnomocnictwa złożonego przed dniem wejścia w życie nowych przepisów jako pełnomocnictwa ogólnego, ponieważ będą one traktowane jako pełnomocnictwo szczególne do konkretnej sprawy.