Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej       

Jak zatrudnianie pracownika sprawnego reguluje wyłącznie kodeks pracy, tak w przypadku zatrudnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością jest to dodatkowo ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z artykułem 4 wyżej wymienionej ustawy wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności:

  1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
  3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Warunki zatrudniania niepełnosprawnego pracownika

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, czyli łącznie powyżej 40 godzin tygodniowo. Osoba, której stopień niepełnosprawności uznany jest za znaczny lub umiarkowany nie może pracować więcej niż 35 godzin tygodniowo, czyli 7 godzin na dobę. Dodatkowo, osoby u których orzeczono niepełnosprawność nie mogą pracować w porze nocnej, a do czasu ich pracy wliczane jest dodatkowe 15 minut przerwy na gimnastykę.

Osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

 

Korzyści pracodawcy przy zatrudnieniu niepełnosprawnego pracownika.

Pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika przysługuje prawo do dofinansowania wynagrodzenia pracownika jeśli pracownik znajduje się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON.

Aby pracodawca otrzymał dofinansowanie nie może zatrudniać pracowników niepełnosprawnych na umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło).

Myślisz o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej? Nie wiesz jakie dokumenty musi przedstawić Ci przyszły pracownik? Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym. KRSH pomoże Ci w przygotowaniu umowy oraz późniejszym rozliczaniu pracownika.

 

Dodaj komentarz