Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Zakładanie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek

Spółki prawa handlowego prowadzone są w oparciu o ścisłe przepisy i regulacje. Skomplikowanie wygląda sytuacja w sprawie ich powstawania oraz wszelkich zmian zachodzących z biegiem czasu ich funkcjonowania. Założenie spółki wiąże się z dokonaniem odpowiednich formalności
i znajomością przepisów prawa handlowego. 

Dany rodzaj spółki charakteryzuje się innymi cechami w zakresie wniesionego kapitału, niesionej odpowiedzialności prawnej i majątkowej. Niekiedy wystarczy wpis do rejestru internetowego, a przy innym rodzaju spółki konieczne jest spotkanie z notariuszem wszystkich wspólników i spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Doradztwo w tym zakresie sprawują często biura doradztwa, które niekiedy już na etapie zakładania doradzają i kontrolują, aby wszystkie działania przebiegły w odpowiedniej kolejności i zgodnie z przepisami prawa handlowego i rachunkowego.

Podobnie rzecz ma się z przekształceniami, podziałami i likwidacją spółek. Konieczny jest tu nie tylko nadzór prawny, ale także księgowy. Dzieje się tak na przykład przy ogłoszeniu upadłości, gdy w grę wchodzi podział majątku albo jego przekształcenie. Zanim spółka zostanie wykreślona
z Krajowego Rejestru Sądowego i formalnie przestanie istnieć, należy przygotować ją do tego wewnętrznie. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem wszystkich formalności sprawuje dział prawny i dział księgowości. Muszą one ze sobą współgrać. Jeżeli w spółce takie działy nie funkcjonują, albo funkcjonują, ale w uproszczonej formie warto to zadanie zlecić profesjonalistom z biura doradztwa rachunkowego i prawnego. Profesjonalne
biura rachunkowe takie jak nasze biuro rachunkowe są połączone z kancelariami prawnymi. W takim przypadku biuro przejmie na siebie zarówno kwestie prawne, jak i księgowe, które będą ze sobą współgrały.

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest spisem podmiotów, które biorą udział w krajowym obrocie gospodarczym. Wpisowi do rejestru podlegają niektóre rodzaje spółek, stowarzyszenia, fundacje, a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. KRS pełni funkcję legalizacji, podmioty wpisane do rejestru nabywają osobowość prawną i od tego momentu mogą funkcjonować prawnie. KRS to jednocześnie źródło informacji, ogólnopolska baza danych o podmiotach gospodarczych w Polsce, a także o dłużnikach niewypłacalnych. Wpis do KRS dla przedsiębiorców składa się aż z sześciu działów. Każdy z nich musi zostać odpowiednio rozpisany. Do KRSu nie zostają wpisani przedsiębiorcy, których obowiązuje wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wszystkie stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i pożytku publicznego także są zobowiązane do wpisu w KRS. Część danych z ich wpisów jest jawna i udostępniana do wiadomości publicznej.
Wpis organizacji pożytku publicznego także należy odpowiednio przygotować, sformułować i złożyć. Statuty i inne orzecznictwa muszą
być odpowiednio sformułowane, ponieważ wnioski i wpis rozpatrują sądy. Są one dokładnie sprawdzane pod względem zgodności z przepisami prawa. Wpis do KRS trwa dość długo, dlatego wyeliminowanie błędów już na etapie przygotowywania wniosku jest niezwykle ważne. Wprawę
w przygotowywaniu wpisów do KRSu mają biura rachunkowe, które przedsiębiorcą, spółką i fundacją pomagają przebrnąć przez ten czasochłonny proces.

Inne rejestry publiczne

Przedsiębiorcy i spółki po zarejestrowaniu działalności w CEIDG i KRS niejednokrotnie muszą przejść także przez rejestrację w innych rejestrach (w Rejestrze Rynku Finansowego, Rejestrze Dozoru Technicznego, Rejestr Głównego Inspektoratu Środowiskowego czy Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych). Niezależnie od tego, jaka jest forma działalności i czym zajmuje się dana firma, biuro rachunkowe służy

Obsługa korporacyjna podmiotów

Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Przedsiębiorcy zarządzający firmami niekiedy muszą być stroną w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Niezależnie czy chodzi
o postępowanie w sprawach handlowych, cywilnych, administracyjnych, gospodarczych czy o udzielenie zamówienia publicznego konieczna bywa pomoc specjalistów. Jeżeli firma jest pod opieką profesjonalnego biura rachunkowego, które ma w swoich szeregach radców prawnych może
być spokojniejsza o pomyślny przebieg takich postępowań. Reprezentacja może odbywać się przed różnymi organami, nie tylko sądowymi,
ale także przed urzędem skarbowych, przed organami samorządowymi i rządowymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Rzecznikiem Praw Konsumenta, przez różnymi inspekcjami. Reprezentowanie przedsiębiorców w danym postępowaniu to kontakt z organami prowadzącymi postępowanie, przygotowywanie wniosku, interpretacja przepisów prawnych, dostosowywanie się i wdrażanie decyzji wydanych w toku danego postępowanie,
a także przygotowywanie i prowadzenie postępowań odwoławczych.

Dochodzenie należności – windykacja

Windykacja, czyli dochodzenie swoich należności jest procesem koniecznym, ale dość nieprzyjemnym i stresującym dla każdej ze stron. Zobowiązania wobec przedsiębiorców mają klienci, wspólnicy, współpracownicy. Jeżeli stoimy przed koniecznością dochodzenia swoich należności, warto zatrudnić pomoc z zewnątrz. Pomoc ze strony biura rachunkowego lub kancelarii polegać będzie na przeanalizowaniu różnych możliwości prawnych. Doradcy przeprowadzą monitoring należności, będą go na bieżąco analizować. Jeśli pojawi się taka możliwość, przystąpią do windykacji polubownej, czyli do tak zwanego “dogadania się” z dłużnikiem. Ostatecznością jest reprezentowanie przedsiębiorcy
w postępowaniu windykacji sądowej i komorniczej

Audyt prawny przedsiębiorstw

Audyt prawny przedsiębiorstwa jest to proces mający na celu sprawdzenie aktualnej sytuacji majątkowej, gospodarczej i prawnej danego przedsiębiorstwa. Z reguły przeprowadza się go w momencie planowania inwestycji, kiedy do firmy ma wejść nowy kapitał lub pojawia się nowy akcjonariusz. Audyt prawny pozwala określić, na jakie inwestycje stać przedsiębiorstwo, jakie fundusze są potrzebne na rozwój w danym kierunku. Przed przystąpieniem do audytu podpisywana jest umowa o zachowaniu poufności i udostępnione muszą zostać wszystkie dokumenty, o które poproszą sprawdzający. Audyt przeprowadzają kancelarie, biura rachunkowe z reguły na polecenie osoby, która zamierza inwestować w dane przedsiębiorstwo lub wejść w skład zarządu.