Kary za nieutworzenie PPK

Kary za nieutworzenie PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe jest to system oszczędzania o charakterze długoterminowych współtworzący przez państwo, pracownika 
i pracodawcę. Wchodzi w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób, powinni byli do 27
października 2020 roku zawrzeć umowę z podmiotem finansowym do zarządzania PPK dla swoich pracowników. Wielu pracodawców możliwie najdłużej odwlekało ten obowiązek, sporo z nich nie zrobiło tego do dnia dzisiejszego. 
Każdy, kto w terminie nie podpisał umowy z instytucją finansowym lub innym podmiotem, mającym uprawnienia do zarządzania PPK powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi. Kara za niedopełnienie tego terminu to grzywna w wysokości do 1,5% funduszy wynagrodzeń w tej firmie. Oblicza się ją na podstawie roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie czynu zabronionego. Karą grzywny musimy się liczyć, także jeśli zawarliśmy umowę po terminie. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dokonuje weryfikacji i kontaktuje się z podmiotami, które nie dopełniły tego obowiązku.

Dodaj komentarz