Maksymalne ceny prądu w 2023 roku

To, ile wyniesie nas energia elektryczna po nowym roku rodzi wiele obaw. Aktualnie informacje podają, że można będzie utrzymać koszty energii na poziomie jak miało to miejsce w 2022 roku, należy jednak pamiętać o złożeniu stosownych oświadczeń.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego.

Wyższy niż 2 tyś kWh roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. W przypadku rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten wynosi 3 tys. kWh.
Założeniem ustawy jest ochrona zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych przed podwyżkami cen prądu;

Wysokie ceny energii elektrycznej są najbardziej bolesne w gospodarstwach domowych. Także wszystkie podmioty użyteczności publicznej, np. szkoły, szpitale, placówki kulturalne, noclegownie, są wyjątkowo wrażliwe na podwyżki cen energii, ponieważ w dużym stopniu podlegają one jednostkom samorządu terytorialnego. 

Problemem małych przedsiębiorstw jest również ograniczony dostęp do środków inwestycyjnych, dlatego też o wiele łatwiej jest im stracić płynność finansową. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne zaproponowano rozwiązania mające na celu łagodzenie skutków podwyżki cen energii elektrycznej w 2023 r.

Maksymalna cena energii

Tarcza maksymalnej ceny energii chroni uprawnionych odbiorców przed znacznymi i gwałtownymi podwyżkami cen prądu. Art. 2 OgrWysCenEnergU zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami będą miały zastosowanie następujące maksymalne energii elektrycznej:

  • 785 zł/MWh – dla odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
  • 693 zł/MWh – dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.

Warunki jakie należy spełnić:

  • gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie 2 MWh, rocznie nie mają obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń obowiązuje ich cena według stawek z 2022 r.
  • gospodarstwa domowe, które przekroczą powyższy limit, muszą złożyć oświadczenie, lub w pewnych przypadkach uzupełnić dokumentację potwierdzającą przysługujące uprawnienia.
  • osoby niepełnosprawne, które są uprawnione do limitu 2,6 MWh, powinny złożyć oświadczenie dla zapewnienia ceny prądu skierowane do dostawcy prądu.
  • rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh, zobligowane są do złożenia oświadczenia dla zapewnienia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz Kartę Dużej Rodziny, podając nr karty w oświadczeniu.
  •  rolnicy, którzy także są uprawnieni do limitu 3 MWh, muszą złożyć oświadczenie dla zapewnienia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 r., podając nr decyzji.

Ważne by oświadczenia składać do końca czerwca 2023 r. do dostawcy prądu.

Rekompensaty dla dostawców energii

Podmiotom uprawnionym przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej. Jej kwota stanowi iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną odniesienia, o której mowa w art. 8 ust. 3 OgrWysCenEnergU, a ceną maksymalną, dla każdego punktu poboru energii elektrycznej.

Rekompensaty są wypłacane za każdy miesiąc na wniosek podmiotu uprawnionego. Wnioski należy składać do 25. dnia każdego miesiąca, który następuje po danym okresie rozliczeniowym.

Dodaj komentarz