Ceny transferowe

Ustalanie cen transferowych dotyczy cen stosowanych w transakcjach pomiędzy powiązanymi podmiotami i jest to proces obarczony ryzykiem.

Nieprawidłowo zastosowane ceny transferowe mogą prowadzić do ryzyka podatkowego związanego z nieodpowiednim wykazaniem dochodów.

Zaufaj ekspertom z KRSH i nie narażaj się na niepotrzebne ryzyko! Dzięki naszej pomocy unikniesz błędów i nieprawidłowych wycen. Zapraszamy do kontaktu – nasi doradcy są gotowi służyć pomocą zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Czym są ceny transferowe?

Czym są ceny transferowe i jakie są ich aktualne limity? W skrócie, termin ten odnosi się do cen ustalanych w ramach transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami, czyli takimi, które łączy jakiekolwiek powiązanie kapitałowe, osobowe lub rodzinne. W kontekście podatkowym, ceny transferowe są bardzo istotne i wymagają starannego ustalania, aby uniknąć ryzyka podatkowego związanego z przerzucaniem dochodów.

Warto pamiętać, że w przypadku ceny transferowe 2022/2023, należy przestrzegać zasad cen rynkowych. Powiązane podmioty muszą ustalać między sobą ceny na takich samych warunkach, jak z podmiotami niepowiązanymi. Dzięki temu ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy powiązanymi podmiotami można zminimalizować lub wyeliminować.

Ceny transferowe to kwoty ustalane w ramach transakcji między powiązanymi podmiotami, takimi jak spółki zależne, spółki matki i spółki zależne, lub przedstawicielami różnych krajów, którzy dokonują transakcji dotyczących towarów, usług lub aktywów. Są one istotne z perspektywy podatkowej, ponieważ mogą służyć do określenia, jaki procent dochodu powinien zostać opodatkowany w danym kraju. Ceny transferowe mają także znaczenie dla celów finansowych i raportowania, ponieważ mogą wpłynąć na wynik finansowy podmiotu.

Ceny transferowe są zwykle ustalane na podstawie cen rynkowych lub na poziomie, który byłby uzyskany w przypadku transakcji między niepowiązanymi stronami. Niemniej jednak, w pewnych sytuacjach mogą być ustalane w sposób niezgodny z rynkowymi warunkami, co może prowadzić do niekorzystnych skutków finansowych dla spółek powiązanych. Może to obejmować transakcje z innymi spółkami powiązanymi w cenach niższych lub wyższych niż rynkowe, co może wpłynąć na wynik finansowy spółki i podatki, które musi zapłacić w danym kraju.

Dokumentacja cen transferowych

Zestaw dokumentów i informacji przygotowywanych przez powiązane podmioty, takie jak spółki matki, zależne oraz przedstawiciele różnych krajów, w celu udokumentowania ustalonych cen transferowych to tzw. dokumentacja cen transferowych. Dokumenty te mają na celu szczegółowe udokumentowanie transakcji, obejmując m.in. opis produktów lub usług objętych transakcją, sposób ustalania cen, jak również informacje na temat wpływu ceny transferowej na wynik finansowy spółki.

Wielu ekspertów uważa, że przygotowanie dokumentacji cen transferowych jest kluczowe dla podmiotów powiązanych, takich jak spółki zależne, spółki matki i spółki zależne oraz przedstawiciele różnych krajów. Dokumentacja ta może pomóc organom podatkowym w stwierdzeniu, czy ceny transferowe są zgodne z rynkowymi cenami lub cenami, które byłyby ustalane między niezależnymi stronami w podobnej transakcji. Poza tym, w przypadku jakichkolwiek kontroli podatkowych, taka dokumentacja może służyć jako dowód na to, że ceny transferowe zostały ustalone zgodnie z zasadami i nie stanowią naruszenia prawa podatkowego. Dokumentacja cen transferowych może również pomóc spółkom w procesie raportowania finansowego i obciążenia podatkowego, co jest ważne dla ich wizerunku i stabilności finansowej.

Kolejnym powodem, dla którego dokumentacja cen transferowych jest ważna, jest możliwość wykorzystania jej przez spółki do uzasadnienia, że ustalone ceny transferowe są uzasadnione i zgodne z zasadami rynkowymi. Takie uzasadnienie może być istotne z punktu widzenia relacji z klientami, akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami.

Kiedy mówimy o cenach transferowych, ważne jest, aby pamiętać o trzech podstawowych aspektach, z którymi są związane w 2022 roku:

  1. Dokumentacja cen transferowych i wymogi jej sporządzania wynikają z ogólnych przepisów podatkowych danego państwa. Przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje oraz spółki zawierające umowy z innymi podmiotami powiązanymi muszą spełnić te wymagania, a dokumentacja cen transferowych jest jednym z obowiązków. Ponadto, w niektórych krajach wymaga się dokumentowania transakcji z podmiotami, które prowadzą szkodliwą konkurencję podatkową.
  2. Ustawy PIT i CIT określają wymagane elementy dokumentacji cen transferowych, a OECD reguluje kwestie jej uzupełnienia. Dzięki temu łatwiej jest przewidywać koszty i analizować czynniki wpływające na przebieg transakcji. Należy też pamiętać, że dokumentacja cen transferowych powinna być aktualizowana co najmniej raz w roku.
  3. Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych w formie elektronicznej muszą to zrobić w terminie do końca dziesiątego miesiąca od zakończenia danego roku podatkowego.

Dlatego ważne jest, aby znać limity, terminy i aktualne stawki związane z cenami transferowymi, aby uniknąć problemów związanych z podatkami.

Limity cen transferowych

Jeśli chodzi o ceny transferowe w 2023 roku, ważne jest również, aby znać obecne limity i progi. Obecnie są one następujące:

  • 20 000 euro – dla transakcji z terytoriami o niskim opodatkowaniu,
  • 50 000 euro – dla podmiotów, których roczny przychód nie przekracza 2 milionów euro, a transakcje przekraczają kwotę 2 milionów euro,
  • 140 000 euro – dla podmiotów, których roczny przychód przekracza 20 milionów euro, a transakcje przekraczają kwotę 20 milionów euro,
  • 500 000 euro – dla dokumentacji Country-by-Country Reporting, która jest wymagana, jeśli roczny przychód przekracza 750 milionów euro.

Należy pamiętać, że limity te mogą ulec zmianie w zależności od przepisów podatkowych danego kraju oraz międzynarodowych porozumień. Warto być na bieżąco z aktualnościami w tej dziedzinie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów podatkowych.

Kontrola cen transferowych i dokumentacji

W Polsce urząd celno-skarbowy jest odpowiedzialny za kontrolę cen transferowych w 2023, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania podatnika. Celem kontroli jest upewnienie się, czy ceny transferowe są zgodne z warunkami rynkowymi. Po dokładnej analizie podatnika, urząd przygotowuje protokół wraz z oceną transakcji pod kątem podatkowym.

Oprócz organów podatkowych, pracownicy spółek również są odpowiedzialni za kontrolę cen transferowych i dokumentację. To oni przygotowują i zarządzają dokumentacją cen transferowych. W niektórych przypadkach, pracownicy spółek mogą być odpowiedzialni za współpracę z organami podatkowymi w zakresie kontroli cen transferowych i dokumentacji, a także za dostarczanie organom podatkowym informacji i dokumentów potrzebnych do weryfikacji cen transferowych.

Kary za brak dokumentacji cen transferowych

Jeśli chodzi o kary związane z naruszeniem zasad dotyczących cen transferowych, można wyróżnić trzy rodzaje sankcji: podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa obejmuje 50% podatku od wartości różnicy między dochodem wykazanym przez organ podatkowy a dochodem przedstawionym przez podatnika. W przypadku braku przestrzegania przepisów, nałożone mogą zostać sankcje karno-skarbowe, wynoszące odpowiednio 120, 240 lub 720 stawek dziennych. W niektórych skrajnych sytuacjach organ podatkowy może również nałożyć kary pozbawienia wolności lub sankcje karne w wysokości od 1 do 8% przychodu.