Jak rozliczyć faktury korygujące po zmianach?

Jak rozliczyć faktury korygujące po zmianach?

Wyróżniamy fakturę korygującą in plus i fakturę korygującą in minus. Korektę in plus wystawiamy, gdy podwyższono cenę w odniesieniu do wystawionej faktury lub popełniono pomyłkę w kwocie podatku, cenie lub stawce, ewentualnie w innej pozycji na fakturze. Z kolei faktury korygujące in minus odnoszą się do zmniejszenia VATu u sprzedawcy. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o podatku VAT wątpliwości budzi termin wystawiania korekt. Nie jest od jednoznacznie określony w ustawie i zależy od sytuacji i powodu, którym zmusza przedsiębiorcę do wystawienia faktury korygującej, W przypadku korekty in plus jeżeli popełniliśmy błąd w zaniżeniu podatku VAT na fakturze, powinniśmy ją skorygować jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeżeli korekty in plus należy dokonać z innych przyczyn, które wystąpiły niezależnie po procesie pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rozliczeniu z datą jej wystawienia.  W przypadku faktury korygującej in minus, prawo do jej rozliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługuje, jeżeli nabywca otrzyma korektę przed upływem terminu, przewidzianego na złożenie deklaracji VAT, czyli do 25 dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym). Jeżeli potwierdzenie otrzymania korekty będzie wskazywało datę późniejszą, należy rozliczyć ją w kolejnym okresie rozliczeniowym. Forma potwierdzenie otrzymania korekty nie jest określona w ustawie, nie mniej takie potwierdzenie z wyraźnie wskazaną datą musi być w dowolnej formie spełnione. Istnieje kilka wyjątków, gdzie potwierdzenie otrzymania korekty nie jest wymagane (np. eksport towarów).

Dodaj komentarz