Limity podatkowe na 2023 rok

Limity podatkowe określają górną granicę kwot, jeśli dana firma je przekroczy wówczas traci pewne przywileje, mowa tu o:

  • możliwość kwartalnego opłacania podatku;
  • rozliczania według uproszczonej księgowości.

Dlatego też przedsiębiorcy powinni uważnie sprawdzać swoje przychody, ponieważ przekroczenie limitów może spowodować negatywne skutki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- nowy limit od 2023 roku

Przy zastosowaniu tej formy opodatkowania obowiązuje limit przychodów z roku ubiegłego. Dlatego jest to rozwiązanie odpowiednie dla przedsiębiorców, którzy kontynuują prowadzenie działalności.

Limit podatkowy dla ryczałtu kształtuje się na poziomie 2 mln euro. Przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku będą chcieli nadal rozliczać się w ten sposób, mogą to zrobić, jeśli ich przychód w 2022 r. nie przekroczy kwoty 9 654 400 zł. Dla spółek jawnych i cywilnych do limitu wlicza się przychód wszystkich wspólników spółki.

Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą także skorzystać z kwartalnego rozliczania podatku. W tym przypadku obowiązuje limit przychodów osiąganych w kwartale na poziomie 250 tys. euro, czyli 965 440 zł.

Dopilnowanie limitów jest o tyle ważne, że w przypadku ich przekroczenia podatnicy automatycznie przechodzą na rozliczenie według skali podatkowej, która jest progresywna, a drugi próg wynosi aż 32%. Dlatego też przedsiębiorca, który zapomni o dopilnowaniu wysokości przychodów po roku podatkowym, może wpaść w pułapkę drugiego, wyższego progu podatkowego. W momencie, gdy osiągnięty przychód przekroczy limit dla ryczałtu, przedsiębiorca powinien zdecydować się na przejście na podatek liniowy w wysokości 19% i złożyć odpowiednie oświadczenie.

Kwartalne opłacanie podatku vat, nowe limity w 2023 roku

Podatek może być również opłacany kwartalnie, ale tylko przez przedsiębiorców posiadających status tzw. Małego podatnika. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro, czyli 5 793 000 zł. Co ważne: z kwartalnego opłacania VAT-u można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.
Planowane są zmiany w zasadach rozliczania VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Mowa tu o zwiększeniu limitu przychodu dla przedsiębiorców ze statusem małego podatnika z 1,2 mln do 2 mln euro, czyli z niecałych 6 mln do 9 654 000 zł.
Podatnicy korzystający z uproszczonej księgowości przy rozliczeniach, po przekroczeniu progu przychodów w wysokości 2 mln euro muszą przejść na pełne księgi. Są to głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej. Jeśli przychód nie przekroczy w 2022 roku kwoty 9 654 000 zł, to w 2023 r. taki podatnik będzie mógł prowadzić uproszczoną księgowość.

Preferencyjna stawka CIT, kto będzie mógł skorzystać?

Zastosowanie preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9% zależne jest od dwóch limitów. Można jej używać, jeśli przychody brutto z roku poprzedniego nie przekraczają 2 mln euro lub w momencie, gdy przychody netto w roku podatkowym nie przekraczają 2 mln euro. Ważne by oba te warunki były spełnione jednocześnie.

Pierwsza wartość ze stawki CIT dla firm, których przychody brutto w 2022 r. nie przekroczy 9 654 000 zł. Dla stosowania stawki 9% w roku 2023 obowiązuje jeszcze limit 2 mln euro przychodów netto, liczonych po kursie z pierwszego dnia roboczego danego roku. Więc wartość drugiego limitu na 2023 rok poznamy dopiero 2 stycznia 2023 r.

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika, nowy limit

Mały podatnik ma możliwość skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Nie oznacza to jednak, że można dokonać jednorazowej amortyzacji każdego środka trwałego.

Zastosowanie to dotyczy tylko tych środków trwałych, które zostały ujęte w klasyfikacji w grupach 3-6 i 8, czyli nie dotyczy np. samochodów osobowych. Kolejny warunek to limit wartości środka trwałego, który wynosi 50 tys. euro, a więc w 2023 r. w przeliczeniu na złotówki będzie to 241 tys.

Dodaj komentarz