Badanie ksiąg rachunkowych

Masz wrażenie, że finanse Twojej firmy wymagają kontroli i usprawnienia?

Zarezerwuj audyt swoich ksiąg rachunkowych!

Oszczędź czas i środki finansowe, korzystając z pomocy naszego doświadczonego zespołu.

W Kancelarii Prawno-Rachunkowej Sterling & Honest pomożemy Ci w prowadzeniu spraw księgowych oraz uchronimy Cię przed możliwymi sankcjami. Zaufaj przeglądowi ksiąg rachunkowych naszym ekspertom i upewnij się, że wszystko jest w należytym porządku.

Zgłoś się po audyt ksiąg rachunkowych już dziś!

Jak przebiega kontrola ksiąg przez eksperta ds. rewizji finansowej?  Jak to wygląda w rzeczywistości?

Kontrola ksiąg rachunkowych to procedura sprawdzająca poprawność i wiarygodność zapisów dokonanych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa. Celem tego procesu jest potwierdzenie, czy rachunkowość firmy jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz czy jej wyniki są rzetelne i wiarygodne.

Kontrola ksiąg rachunkowych często realizowana jest przez ekspertów ds. rewizji finansowej, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. Jest to ważne zarówno dla samej firmy, która pragnie mieć pewność, że jej rachunkowość prowadzona jest prawidłowo, jak i dla jej partnerów, takich jak udziałowcy czy wierzyciele, którzy potrzebują solidnych informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Proces kontroli ksiąg rachunkowych może być dość skomplikowany. Gdy jest realizowany przez eksperta ds. rewizji finansowej, przebieg kontroli ksiąg przedstawia się następująco:

 1. Ekspert ds. rewizji finansowej uzgadnia z firmą zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
 2. Następnie opracowuje plan kontroli, w którym precyzuje, jakie kroki zostaną podjęte, a także jakie dokumenty i dane będą weryfikowane. Warto dodać, że na etapie tworzenia planu ustala się również, jakie procedury zostaną zastosowane w odniesieniu do kontroli ksiąg przedsiębiorstwa.
 3. Ekspert ds. rewizji finansowej przeprowadza kontrolę ksiąg rachunkowych, przeglądając dokumenty, sprawdzając poprawność zapisów, porównując dokumenty z zapisami w księgach rachunkowych oraz weryfikując ich zgodność z obowiązującymi przepisami.
 4. Po przeprowadzonej analizie, specjalista sporządza raport z kontroli, zawierający informacje o przebiegu badania, wynikach oraz ewentualnych uwagach i zaleceniach dotyczących ulepszenia standardów księgowych w firmie.
 5. Raport z kontroli przekazywany jest właścicielom firmy oraz właściwym instytucjom państwowym. Warto dodać, że w przypadku niektórych spółek w Polsce, raporty mogą być udostępnione do publicznego wglądu.

Biegły rewident wyznaczony do rewizji finansowej może również korzystać z usług specjalistycznych firm zewnętrznych lub współpracować z innymi ekspertami, aby uzupełnić swoje działania podczas kontroli ksiąg rachunkowych

Które przedsiębiorstwa są zobowiązane do kontroli ksiąg rachunkowych?

Prawo obowiązujące w Polsce precyzyjnie wskazuje, które firmy muszą poddać się kontroli ksiąg rachunkowych przez eksperta ds. rewizji finansowej. Obecnie takim obowiązkiem objęte są:

 • spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziały są notowane na rynku regulowanym lub innym, alternatywnym systemie obrotu, a także te, które uzyskały przychód w poprzednim roku obrotowym na poziomie co najmniej 5 milionów euro netto i mają co najmniej jednego akcjonariusza,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których przychód ze sprzedaży netto przekroczył 2,5 miliona euro,
 • spółki jawne i partnerskie, które osiągnęły przychody netto ze sprzedaży powyżej 2,5 miliona euro w poprzednim roku obrotowym. Dodatkowo, kontrola ksiąg rachunkowych może być wymagana również dla innych podmiotów, na przykład gdy jest to wymagane przez umowy z kontrahentami lub gdy zostaną do tego zobligowani przez organ państwowy czy sąd.

Jakie elementy powinien zawierać raport kontroli ksiąg rachunkowych firm?

Raport z kontroli ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa składa się z wielu informacji dotyczących kondycji finansowej firmy oraz sugestii dotyczących naprawy błędów księgowych. Najistotniejsze części raportu obejmują:

 1. Informacje o przebiegu kontroli, w tym między innymi o stosowanych procedurach, metodach, zakresie przedmiotowym i podmiotowym analizy.
 2. Opis stanu faktycznego, gdzie ekspert ds. rewizji finansowej przedstawia swoje ustalenia dotyczące sytuacji finansowej i wyników finansowych przedsiębiorstwa.
 3. Ocena poprawności i rzetelności zapisów w księgach rachunkowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości.
 4. Ewentualne uwagi i zalecenia eksperta ds. rewizji finansowej dotyczące usprawnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych lub innych spraw związanych z rachunkowością firmy.
 5. Wnioski eksperta ds. rewizji finansowej, w tym między innymi czy zapisy w księgach rachunkowych są rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 6. Podpis eksperta ds. rewizji finansowej potwierdzający, że kontrola została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Raport z kontroli ksiąg rachunkowych jest przekazywany przedsiębiorstwu oraz, w przypadku spółek publicznych, jest również publikowany. Może być także przedstawiany innym zainteresowanym stroną przedsiębiorstwa, takim jak akcjonariusze czy wierzyciele.

Czy kontrola ksiąg rachunkowych jest wymagana?

Jeśli chodzi o kontrolę ksiąg finansowych za rok 2023, tego rodzaju procedury będą przeprowadzane w firmach, które na podstawie art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości prowadzą działalność jako:

 1. banki krajowe, oddziały kas kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeniowe oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
 2. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 3. podmioty działające na mocy przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
 4. krajowe instytucje płatnicze,
 5. spółki akcyjne,
 6. i wiele innych…

Podsumowując, kontrola ksiąg rachunkowych przeprowadzana przez eksperta ds. rewizji finansowej jest istotnym elementem dbałości o prawidłowe prowadzenie finansów firmy.

W Kancelarii Prawno-Rachunkowej Sterling & Honest zadbamy o rzetelną weryfikację ksiąg rachunkowych Twojego przedsiębiorstwa, dając Ci pewność, że wszystko jest w należytym porządku. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na audyt swoich ksiąg rachunkowych i zapewnić spokój dla siebie i swoich interesariuszy.