Przegląd ksiąg rachunkowych

Zastanawiasz się nad stanem swoich ksiąg rachunkowych? Księgowość prowadzona była nieodpowiednio? Skorzystaj z usług KRSH. Nasi eksperci przeprowadzą dokładny audyt i wskazują wszelkie nieścisłości.

Księgi rachunkowe firmy to kluczowe dokumenty, o które trzeba dbać. Jednak nawet najlepsze praktyki księgowe mogą ulec zniszczeniu przez ludzkie pomyłki. Skontaktuj się z nami, a naprawimy wszelkie błędy i rozwiążemy problemy!

Przegląd ksiąg rachunkowych – zakres

Przegląd ksiąg rachunkowych to proces, w którym księgowy lub biegły rewident oceniają poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych danego przedsiębiorstwa. Celem analizy jest sprawdzenie, czy księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości.

Takie procedury mogą być wymagane przez przepisy prawne, właścicieli lub udziałowców firmy. Warto również dodać, że kontrola ksiąg rachunkowych może być przeprowadzana jako dodatkowa forma analizy wewnętrznej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Realizacja przeglądu ksiąg rachunkowych wymaga precyzji, rzetelności oraz znajomości obowiązujących przepisów i standardów. W tym artykule przybliżamy proces przeglądu ksiąg rachunkowych i jego znaczenie dla każdej firmy działającej w Polsce.

Zakres analizy w procesie kontroli ksiąg rachunkowych firmy zależy od potrzeb przedsiębiorstwa, planu działania ustalonego przez biegłego rewidenta oraz aktualnych przepisów w kraju. Ogólnie rzecz biorąc, kontrola ksiąg rachunkowych może obejmować następujące obszary:

 • Poprawność klasyfikacji finansowej transakcji i wydatków oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości obowiązującymi w kraju.
 • Rzetelność i wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych, w tym analiza tego, czy wszystkie transakcje zostały odpowiednio udokumentowane i zarejestrowane.
 • Prawidłowość obliczeń i kalkulacji, szczególnie dotyczących zysków i strat oraz majątku trwałego. To bardzo ważne, jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Stan kont bankowych oraz innych źródeł finansowania, które są dostępne do użytku przedsiębiorstwa.
 • Poziom zabezpieczenia i archiwizacji dokumentów finansowych – firma powinna posiadać kopie zapasowe dokumentacji, a także odpowiednio je archiwizować, aby nie uległy zniszczeniu i były dostępne do wglądu podczas ewentualnej kontroli.
 • Sposób funkcjonowania systemu księgowego w przedsiębiorstwie – wbrew pozorom to bardzo ważny aspekt, który wpływa na poprawność rozliczeń księgowych w przedsiębiorstwie. Im sprawniejszy system, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że podczas kontroli ksiąg rachunkowych zostaną wykryte nieprawidłowości.

Zazwyczaj zakres prac przy przeglądzie ksiąg rachunkowych obejmuje także sprawdzenie zgodności polityki rachunkowości firmy w odniesieniu do aktualnych przepisów oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości. Analitycy zajmują się również weryfikacją rozrachunków i odpisów amortyzacyjnych, rejestrów VAT/PIT/ZUS oraz rozliczeniami międzynarodowymi.

Można stwierdzić, że proces przeglądu ksiąg rachunkowych ma na celu optymalizację procedury naprawczej oraz ustalenie odpowiednich metod działania. Proces kontroli ksiąg rachunkowych firmy zawsze kończy się sporządzeniem raportu.

Kto przeprowadza analizę ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach?

Analiza ksiąg rachunkowych w firmach może być realizowana przez różnorodne osoby lub instytucje, zależnie od sytuacji i potrzeb. Poniżej przedstawiamy najczęściej wskazywane podmioty, które mają możliwość dokonania analizy ksiąg rachunkowych:

 • Księgowi lub eksperci ds. rachunkowości pracujący w konkretnej firmie, np. zewnętrzna firma.
 • Biegli rewidenci, czyli osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i uprawnienia do przeprowadzania analiz ksiąg rachunkowych oraz wyrażania opinii na ich temat.
 • Organizacje zewnętrzne, takie jak firmy audytorskie, które oferują usługi związane z analizą i audytem ksiąg rachunkowych dla różnych przedsiębiorstw.
 • Inspektorzy fiskalni lub inne organy państwowe upoważnione do kontroli ksiąg rachunkowych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami podatkowymi.

Należy podkreślić, że raport z kontroli ksiąg rachunkowych powinien być sporządzony w sposób klarowny i przejrzysty, aby każdy mógł łatwo zrozumieć wyniki kontroli i rekomendacje. Raport ten jest ważnym narzędziem, które może pomóc przedsiębiorstwu w poprawie jakości prowadzonej księgowości oraz dostarczyć informacji na temat potencjalnych nieprawidłowości w systemie rachunkowym firmy.

Raport z kontroli ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa

Raport z kontroli ksiąg rachunkowych firmy to ważny dokument, który zawiera wyniki przeprowadzonej kontroli oraz ewentualne zalecenia i rekomendacje, które mają na celu poprawę systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Taki raport przygotowuje się zwykle po przeprowadzeniu kontroli ksiąg rachunkowych przez specjalistów z kancelarii prawno-rachunkowej lub biegłych rewidentów.

Aby przygotować raport z przeglądu ksiąg rachunkowych firmy, konieczne jest dokładne przeanalizowanie dostępnych dokumentów finansowych i rachunkowych oraz przeprowadzenie odpowiednich testów i weryfikacji. Wśród tych działań może się znaleźć m.in. porównanie stanu kont z danymi zewnętrznymi, takimi jak faktury, a także weryfikacja poprawności obliczeń i klasyfikacji finansowej. Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, raport z przeglądu powinien zawierać:

 • Podsumowanie wyników przeglądu, w tym wszelkie uwagi i zalecenia dotyczące usprawnienia systemu rachunkowego w firmie oraz wyeliminowania wszystkich wykrytych nieprawidłowości.
 • Opis przebiegu przeglądu i metodyki stosowanej podczas kontroli ksiąg rachunkowych.
 • Informacje na temat osób lub instytucji przeprowadzających przegląd, w tym ich kwalifikacji oraz uprawnień do wydawania opinii na temat wyników przeglądu ksiąg rachunkowych.

Kara za nieprawidłowości podczas przeglądu ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości określa kary za nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w firmie, włącznie z karą pozbawienia wolności do 2 lat, grzywną lub oboma karami jednocześnie. Osobą odpowiedzialną za wypełnienie obowiązków księgowych jest kierownik firmy lub osoba, która otrzymała te obowiązki. Należy pamiętać, że prowadzenie nieprawidłowych ksiąg rachunkowych grozi grzywną, której wysokość zależy od stawki dziennego wymiaru kary. Minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe popełnione w 2012 roku wynosiła około 933,30 zł, a maksymalna przekraczała 25 000 złotych.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmie oraz zewnętrzne biuro rachunkowe mogą ponosić odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości. Właściciel przedsiębiorstwa lub osoba wyznaczona do odpowiedzialności za kwestie księgowe na piśmie również może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Warto zauważyć, że biura rachunkowe, które prowadzą dokumentację księgową firmy, również odpowiadają za wszelkie nieprawidłowości. Jednakże, przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług takich biur, powinni wybierać firmy, które posiadają wykupione ubezpieczenie OC. Dzięki temu wszelkie nieprawidłowości są zabezpieczone finansowo, a przedsiębiorca nie musi martwić się o ewentualne grzywny w razie wykrycia nieprawidłowości.